*STIMULUS FOR FREQUENCY RESPONSE .INCLUDE MAX4195.FAM XTEST 1 2 3 4 5 6 7 8 MAX4195 VREF 1 0 0V RL 6 0 25K VSIG 3 0 AC 0.5V VSIG1 0 2 AC 0.5V VSHDN 8 4 5V VFB 5 6 0V VSUP 7 4 5V EG1 0 4 7 4 0.5 .AC DEC 100 0.001 1G .PROBE .END