All Products
回到顶部
/content/maximintegrated/zh/products/all-products/campaigns/2019/sample-box

MAXIM的高性能模拟产品支持您的下一款设计

基础模拟工具包 包含精选的Maxim高性能模拟电路模块产品。这组精心筹划的器件是Maxim丰富产品线的代表,共有20种产品类别,涵盖多种关键性能领域,包括电源效率、高精度测量、强健联接和可靠保护。

工具包中的IC涵盖了各个产品类别:低功耗、低噪声、多通道、高分辨率、高精度和高速度。所有这些特性都有助于增强您的设计、为系统带来价值。

立即索取样品 ›

高效率电源
Buck Boost Buck-Boost LDO Continua
MAX38640
MAX15026
MAX17225
MAX668
MAX77827
MAX77816
MAX38902B
MAX1510
MAX38888
精密测量
ADC DAC 音频放大器 运算放大器 CSA
MAX11410
MAX11168
MAX5541
MAX5715
MAX98357A
MAX98390
MAX40075
MAX40100
MAX44284
MAX40201
Rugged Connectivity
RS-485 RS-232 CAN BTR Switch 无线
MAX14780E
MAX3485AE
MAX13235E
MAX33250E
MAX13054
MAX33054E
MAX14778
MAX14763
MAX41460
MAX7034
Reliable Protection
Supervisor 温度传感器 隔离 理想二极管/VREF RTC
MAX16150
MAX16140
MAX6680
MAX31875
MAX12930
MAX22445
MAX40203
MAX6078A
MAX31341B
DS3231MZ

Mobile App