BSDL文件

对多芯片模块(MCM)不提供单独的BSDL文件,因为JTAG不支持。对于MCM器件,需要多次调用BSDL文件检验器件内的每一个裸片。这些BSDL文件符合IEEE 1149.1规范。

下列产品提供BSDL文件:

点击右键,保存文件

型号 文件名 说明 修订
DS21352 DS21352.TXT DS21352 BSDL模型 06/26/01
DS21352 DS21352CSBGA.TXT DS21352CSBGA BSDL模型 07/11/03
DS21354 DS21354.TXT DS21354 BSDL模型 06/26/01
DS21354 DS21354CSBGA.TXT DS21354CSBGA BSDL模型 07/11/03
DS21448 DS21448CSBGA.TXT DS21448CSBGA BSDL模型 10/25/03
DS21448 DS21448LQFP.TXT DS21448LQFP BSDL模型 10/25/03
DS21455 DS21455CSBGA.txt DS21455 BSDL模型 04/20/04
DS21458 DS21458CSBGA.txt DS21458 BSDL模型 04/20/04
DS2155 DS2155CSBGA.TXT DS2155CSBGA BSDL模型 04/25/03
DS2155 DS2155LQFP.TXT DS2155LQFP BSDL模型 06/16/08
DS21552 DS21552.TXT DS21552 BSDL模型 06/26/01
DS21554 DS21554.TXT DS21554 BSDL模型 06/26/01
DS2156 DS2156LQFP.TXT DS2156LQFP BSDL模型 07/18/05
DS2156 DS2156CSBGA.TXT DS2156CSBGA BSDL模型 07/19/05
DS21FF42 DS21Q42.TXT DS21Q42 BSDL模型 05/25/00
DS21FF44 DS21Q44.TXT DS21Q44 BSDL模型 06/12/99
DS21Q352 DS21Q352.ZIP DS21Q352 BSDL模型 12/05/05
DS21Q354 DS21Q354.ZIP DS21Q354 BSDL模型 12/05/05
DS21Q55 DS21Q55.zip DS21Q55 BSDL模型 06/28/04
DS21Q552 DS21Q552.ZIP DS21Q552 BSDL模型 12/05/05
DS21Q554 DS21Q554.ZIP DS21Q554 BSDL模型 12/05/05
DS26102 DS26102.TXT DS26102 BSDL模型 09/14/05
DS26303 DS26303_A3.TXT DS26303 A3 BSDL模型 05/29/07
DS26303 DS26303.TXT DS26303 BSDL模型 10/13/06
DS26303 DS26303_A2.TXT DS26303 A2 BSDL模型 05/29/07
DS26324 DS26324.TXT DS26324 A1 BSDL模型 06/10/05
DS26334 DS26334.TXT DS26334 BSDL模型 10/16/06
DS26401 DS26401.TXT DS26401 BSDL模型 11/27/00
DS26502 DS26502.TXT DS26502 BSDL模型 09/08/05
DS26503 DS26503.TXT DS26503 BSDL模型 09/08/05
DS26504 DS26504.TXT DS26504 BSDL模型 09/08/05
DS26514 DS26514.BSDL (32 KB) DS26514 BSDL模型 01/21/09
DS26518 DS26518.TXT DS26518 BSDL模型 01/21/09
DS26519 DS26519.TXT DS26519 BSDL模型 11/30/06
DS26521 DS26521.TXT DS26521 BSDL模型 08/30/06
DS26522 DS26522_D2_SCT_BSDL.TXT DS26522 BSDL模型
DS26522 DS26522_D1_SCT_BSDL.TXT DS26522 BSDL模型
DS26524 DS26524CSBGA.TXT DS26524CSBGA BSDL模型 10/23/06
DS26528 DS26528LBGA_A3.TXT DS26528LBGA A3 BSDL模型 05/29/07
DS26528 DS26528CSBGA_A4.TXT DS26528CSBGA A4 BSDL模型 05/29/07
DS26528 DS26528CSBGA.TXT DS26528CSBGA A2 BSDL模型 06/13/05
DS26528 DS26528LBGA.TXT DS26528LBGA A2 BSDL模型 06/13/05
DS26528 DS26528CSBGA_A3.TXT DS26528CSBGA A3 BSDL模型 05/29/07
DS26528 DS26528LBGA_A4.TXT DS26528LBGA A4 BSDL模型 05/29/07
DS26556 DS26556.TXT DS26556 BSDL模型 09/14/05
DS26900 DS26900.TXT DS26900 BSDL模型 10/15/07
DS3112 DS3112.TXT DS3112 BSDL模型 03/10/02
DS31256 DS31256_B1.TXT DS31256_B1 BSDL模型 10/28/02
DS31256 DS31256_B2V.TXT DS31256_B2V BSDL模型 06/11/03
DS31256 DS31256.TXT DS31256 BSDL模型 11/27/00
DS31256 DS31256_B2.TXT DS31256_B2 BSDL模型 10/28/02
DS31256 DS31256_A2.TXT DS31256_A2 BSDL模型 10/24/02
DS3131 DS3131.TXT DS3131 BSDL模型 10/18/01
DS3134 DS3134.TXT DS3134 BSDL模型 03/21/00
DS3141 DS3141.TXT DS3141 BSDL模型 01/21/03
DS31412 DS31412.TXT DS31412 BSDL模型 04/25/03
DS3142 DS3142.TXT DS3142 BSDL模型 01/21/03
DS3143 DS3143.TXT DS3143 BSDL模型 01/21/03
DS3144 DS3144.TXT DS3144 BSDL模型 01/21/03
DS3146 DS3146.TXT DS3146 BSDL模型 04/25/03
DS3148 DS3148.TXT DS3148 BSDL模型 04/25/03
DS3151 DS3151_REV_B1.TXT DS3151 B1 BSDL模型 02/24/04
DS3151 DS3151_REV_A.TXT DS3151 A BSDL模型 05/14/04
DS3151 DS3151_REV_B.TXT DS3151 B BSDL模型 08/16/07
DS3152 DS3152_REV_B1.TXT DS3152 B1 BSDL模型 02/24/04
DS3152 DS3152_REV_A.TXT DS3152 A BSDL模型 05/14/04
DS3152 DS3152_REV_B.TXT DS3152 B BSDL模型 08/16/07
DS3153 DS3153_REV_B.TXT DS3153 B BSDL模型 08/16/07
DS3153 DS3153_REV_B1.TXT DS3153 B1 BSDL模型 02/24/04
DS3153 DS3153_REV_A.TXT DS3153 A BSDL模型 05/14/04
DS3154 DS3154_REV_B1.TXT DS3154 B1 BSDL模型 12/20/06
DS3154 DS3154_REV_A.TXT DS3154 A BSDL模型 05/14/04
DS3154 DS3154_REV_B.TXT DS3154 B BSDL模型 08/16/07
DS3160 DS3160.TXT DS3160 BSDL模型 04/07/03
DS3161 DS3161.TXT DS3161 A2 BSDL模型 06/10/05
DS31612 DS31612_BSDL.TXT DS31612 BSDL模型 03/20/06
DS3162 DS3162.TXT DS3162 A2 BSDL模型 06/10/05
DS3163 DS3163.TXT DS3163 A2 BSDL模型 06/10/05
DS3164 DS3164.TXT DS3164 A2 BSDL模型 06/10/05
DS3166 DS3166_BSDL.TXT DS3166 BSDL模型 03/20/06
DS3168 DS3168_BSDL.TXT DS3168 BSDL模型 03/20/06
DS3170 DS3170.TXT DS3170 A1 BSDL模型 06/13/05
DS3171 DS3171.TXT DS3171 A2 BSDL模型 06/07/05
DS3172 DS3172.TXT DS3172 A2 BSDL模型 06/07/05
DS3173 DS3173.TXT DS3173 A2 BSDL模型 06/07/05
DS3174 DS3174.TXT DS3174 A2 BSDL模型 06/07/05
DS3182 DS3182.TXT DS3182 A2 BSDL模型 06/07/05
DS3183 DS3183.TXT DS3183 A2 BSDL模型 06/07/05
DS3184 DS3184.TXT DS3184 A2 BSDL模型 06/07/05
DS32506 DS32506.TXT DS32506 BSDL模型 06/01/06
DS32508 DS32508_BSDL.TXT DS32508 BSDL模型 10/19/05
DS3251 DS3251.TXT DS3251 BSDL模型 07/19/05
DS32512 DS32512.TXT DS32512 BSDL模型 06/01/06
DS3252 DS3252.TXT DS3252 BSDL模型 07/19/05
DS3253 DS3253.TXT DS3253 BSDL模型 07/19/05
DS3254 DS3254.TXT DS3254 BSDL模型 07/19/05
DS33W11 DS33W11_BSDL.TXT DS33W11 BSDL模型
DS33W41 DS33W41_BSDL.TXT DS33W41 BSDL模型
DS33X11 DS33X11_256_BSDL.TXT DS33X11_256 BSDL模型
DS33X11 DS33X11_144_BSDL.TXT DS33X11_144 BSDL模型
DS33X161 DS33X161_BSDL.TXT DS33X161 BSDL模型
DS33X162 DS33X162_BSDL.TXT DS33X162 BSDL模型
DS33X41 DS33X41_BSDL.TXT DS33X41 BSDL模型
DS33X42 DS33X42_BSDL.TXT DS33X42 BSDL模型
DS33X81 DS33X81_BSDL.TXT DS33X81 BSDL模型
DS33X82 DS33X82_BSDL.TXT DS33X82 BSDL模型
DS33Z11 DS33Z11_BSDL.TXT DS33Z11 BSDL模型 09/28/06
DS33Z41 DS33Z41_BSDL.TXT DS33Z41 BSDL模型 09/28/06
DS33Z44 DS33Z44_BSDL.TXT DS33Z44 BSDL模型 09/28/06
DS34S101 DS34S101.BSDL (53 KB) DS34S101 BSDL模型 04/19/10
DS34S102 DS34S102.BSDL (54 KB) DS34S102 BSDL模型 04/19/10
DS34S104 DS34S104.BSDL DS34S104 BSDL模型 04/19/10
DS34S108 DS34S108.BSDL DS34S108 BSDL模型 04/19/10
DS34S132 DS34S132.BSDL DS34S132 BSDL模型
DS34S132 DS34S132A2.BSDL DS34S132 A2 BSDL模型 07/20/11
DS34T101 DS34T101.BSDL DS34T101 BSDL模型 04/19/10
DS34T102 DS34T102.BSDL DS34T102 BSDL模型 04/19/10
DS34T104 DS34T104.BSDL DS34T104 BSDL模型 04/19/10
DS34T108 DS34T108.BSDL DS34T108 BSDL模型 04/19/10
MAX16031 MAX16031.BSD MAX16031 BSDL模型
MAX16046 MAX16046_TQFP.BSD MAX16046 TQFP BSDL模型
MAX16046 MAX16046_TQFN.BSD MAX16046 TQFN BSDL模型
MAX16065 MAX16065.BSD MAX16065 BSDL模型 01/14/10
MAX16066 MAX16066.BSD MAX16066 BSDL模型 01/14/10
MAX16067 MAX16067.BSD MAX16067 BSDL模型 01/14/10
MAX16068 MAX16068.BSD MAX16068 BSDL模型 01/14/10
MAX16070 MAX16070.BSD MAX16070 BSDL模型 01/14/10
MAX16071 MAX16071.BSD MAX16071 BSDL模型 01/14/10